സെമാഗ്ലൂടൈഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് | സെമാഗ്ലൂടൈഡ് പ്രധാന ശൃംഖല

production method: genetic engineering, expressed by E.Coli Molecular Formula: Molecular Weight: Sequence Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-ile-Ala-Trp-Leu-Val-Arg-Gly-Arg-Gly-OH Type: Intermediate Grade Standard: Pharma...
ml_INമലയാളം